โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ก่อตั้งเมื่อวันที่
19 มีนาคม 2502
  • รับสมัครนักเรียน
  • ปฏิทินรับสมัครนักเรียน
 
รับสมัครนักเรียน    เข้าสู่เว็บไซต์