โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ก่อตั้งเมื่อวันที่
19 มีนาคม 2502
 
เข้าสู่เว็บไซต์