สารสนเทศพื้นฐานทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ที่ตั้ง เลขที่ 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 053 – 771787 โทรสาร 053 – 771545
Website : www.mwk.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
ระดับที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
เป็นนักเรียนไป – กลับ เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
เขตพื้นที่บริการ

  1. ตำบลป่าซาง ตำบลแม่จัน ตำบลศรีค้ำ ตำบลแม่คำ ตำบลสันทราย
    ตำบลป่าตึง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  2. หมู่ 1 – 3 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  3. ตำบลบ้านด้าย และตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย