ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันและเวลาราชการ
2. ทางจดหมาย/หนังสือ
จัดส่งที่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
3. ทางอีเมล
อีเมล : [email protected]
4. ทางโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ 053-771787