โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


            โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

นักเรียนไป – กลับ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนน้อม
ดังคำขวัญโรงเรียนที่ว่า “สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ”

กิจกรรมโรงเรียน

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้การต้อนรับ ครูศิริขวัญ มูลชนะ จากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

อ่านต่อ

ข่าวประกาศ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

แจ้งการใช้งานอีเมล์โรงเรียน @mwk.ac.th

E-Service

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง​

สนทนากับเรา