YELLLOW AND BLACK ACTIVITIES
กิจกรรมรั้วเหลืองดำ

การตรวจเยี่ยม นางสาวพรหมธิดา ใจคำปัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เยาวชนทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงราย

PUBLIC RELATIONS NEWSLETTER
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

จำนวนนักเรียน
0
จำนวนห้องเรียน
0
จำนวนบุคลากร
0

ITA 2024
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

 • โครงสร้าง
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • Q&A
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 • ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 • E-Service
 • รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
 • เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

MWK NEWS
ข่าวโรงเรียน

1. การยกเลิกหรือลบอีเมล Google Workspace for Education @mwk.ac.th
เนื่องด้วยทาง Google มีการจำกัดจำนวนอีเมลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขององค์กร 
จึงทำให้ต้องมีการจัดสรรอีเมลใหม่ ให้กับนักเรียนและบุคลากรใหม่ในทุกปีการศึกษา ซึ่งจะมีการดำเนินการยกเลิกหรือลบอีเมล ดังต่อไปนี้

 • ครูและบุคลากรที่ได้ย้าย/ลาออก/เกษียณอายุราชการ จะดำเนินการลบอีเมลภายใน 90 วัน
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และระดับชั้น ม.6 จะดำเนินการยกเลิกภายใน  1 ปี  หลังจากสำเร็จการศึกษา

จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ?
1. สำรองข้อมูลออกจากอีเมล ,Google Classroom
2. ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีในเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ที่ใช้อีเมล @mwk.ac.th ในการสมัคร
หมายเหตุ : หากเกินกำหนดทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้น

2. การจำกัดพื้นที่ในการใช้งานอีเมล Google Workspace for Education @mwk.ac.th
เนื่องด้วย Google มีการจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลขององค์กรอยู่ที่ 100 TB ทางโรงเรียนจึงขอจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • นักเรียน 20 GB
 • ครูและบุคลากร 100 GB
 • ฝ่ายงาน 100 GB

MWK NEWS
ข่าวโรงเรียน

1. การยกเลิกหรือลบอีเมล Google Workspace for Education @mwk.ac.th
เนื่องด้วยทาง Google มีการจำกัดจำนวนอีเมลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขององค์กร 
จึงทำให้ต้องมีการจัดสรรอีเมลใหม่ ให้กับนักเรียนและบุคลากรใหม่ในทุกปีการศึกษา ซึ่งจะมีการดำเนินการยกเลิกหรือลบอีเมล ดังต่อไปนี้

 • ครูและบุคลากรที่ได้ย้าย/ลาออก/เกษียณอายุราชการ จะดำเนินการลบอีเมลภายใน 90 วัน
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และระดับชั้น ม.6 จะดำเนินการยกเลิกภายใน  1 ปี  หลังจากสำเร็จการศึกษา

จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ?
1. สำรองข้อมูลออกจากอีเมล ,Google Classroom
2. ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีในเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ที่ใช้อีเมล @mwk.ac.th ในการสมัคร
หมายเหตุ : หากเกินกำหนดทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้น

2. การจำกัดพื้นที่ในการใช้งานอีเมล Google Workspace for Education @mwk.ac.th
เนื่องด้วย Google มีการจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลขององค์กรอยู่ที่ 100 TB ทางโรงเรียนจึงขอจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • นักเรียน 20 GB
 • ครูและบุคลากร 100 GB
 • ฝ่ายงาน 100 GB

SCHOOL INFORMATION
สารสนเทศโรงเรียน

E-SERVICE
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

RETIREMENT BOOK
หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ

RALATED WEBSITES
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง