โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


            โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

นักเรียนไป – กลับ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนน้อม
ดังคำขวัญโรงเรียนที่ว่า “สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ”

ข่าวสพม.เชียงราย

กิจกรรมโรงเรียน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-Service

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง​