โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)

Click Here

MWK Channel

กิจกรรมโรงเรียน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

E-Service

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง​