โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


            โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

นักเรียนไป – กลับ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนน้อม
ดังคำขวัญโรงเรียนที่ว่า “สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ”

กิจกรรมโรงเรียน

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ

ข่าวประกาศ

 • O10 – แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • O11 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 • O12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • O13 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • O14 – คู่มือหรือบริการให้บริการ
 • O15 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • O16 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • O17 – E-Service
 • O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O19 – รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
 • O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O21 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • O22 – ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O23 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • O24 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • O25 – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O26 – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O27 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • O29 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O30 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O31 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • O32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O34 – เจตจำนงโรงเรียนสุจริต
 • O35 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • O36 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • O37 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • O38 – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O39 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • O40 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน
 • O41 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แจ้งการใช้งานอีเมล์โรงเรียน @mwk.ac.th

E-Service

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง​

สนทนากับเรา