วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นโรงเรียนดี มีมาตรฐานสากล บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ (Identity)
นักเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนน้อม
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
การจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียน
กลยุทธ์ (strategy)
1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชาติ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
6. ระดมสรรพกำลังจากเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
“MWK”
M = Management under quality system คือ การจัดการด้วยระบบคุณภาพ
W = Work in harmony คือ การทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี
K = Knowledge with ethics คือ ความรู้คู่คุณธรรม