ฝ่ายบริหาร


นายศุภวิศว์  ตาหล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 นางสาวทัศนีย์  ศรีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางอลิศลา  ริยะสาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาววิลาวัลย์  ขันทะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายนำชัย  หอมแก่นจัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา