กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เข้ารับการอบรม จำนวน 12 โรงเรียน โดยมี นายชัยวุฒิ นาเมืองกุล ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นวิทยากรให้การอบรม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค

การประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมค่ายบูรณาการ (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ภายใต้ชื่องาน “สืบสานงานวิจัย ศาสตร์แห่งพระราชา หลากคุณค่าบนพื้นที่พัฒนาดอยตุง” เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.เชียงราย เป็นประธาน

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้การต้อนรับ ครูศิริขวัญ มูลชนะ จากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้การต้อนรับ ครูศิริขวัญ มูลชนะ จากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นประธานพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นประธานพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมชงโค โดยมี นายสาธิต ตะสุข นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานการประชุม

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครั้งที่2/2565 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครั้งที่2/2565 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู และพนักงานงานราชการ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง และบรรจุ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้การต้อนรับ ครูเทพประทาน พึ่งศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ครูกนิษฐา ศิรบรรจงกราน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครูศิริขวัญ มูลชนะ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ครูเธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์ ครูผู้ช่วย ครูกัลย์สุดา ขันแก้วมิ่ง ครูผู้ช่วย และครูพนม อินต๊ะ พนักงานราชการครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคมและได้รับรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมชงโค

พิธีมอบปัจจัยสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ “ไพศาลประชาทรานุสรณ์” (พบโชค ติสฺสวํโส) จำนวน 1,300,000 บาท

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร (วิ) (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ปาฐกถาธรรม เรื่อง ความสามัคคีของหมู่คณะ ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และมอบปัจจัยสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ “ไพศาลประชาทรานุสรณ์” (พบโชค ติสฺสวํโส) จำนวน 1,300,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมชงโค

 

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมชงโค