ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปตัวอักษร ม.จ.ว. ภายใต้รูปรวงข้าว และดวงอาทิตย์
ล้อมรอบด้วยคำว่า นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอ
ด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน สีเหลือง – สีดำ
คำขวัญ สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ
คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)