การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมประชุมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จำนวน 13 คน รางวัลผู้ที่เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 28 คน รางวัลครูผู้ที่มีผลงานวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research) ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จำนวน 10 คน และรางวัลผู้มีความสามารถโดดเด่นในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ จำนวน 3 คน ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม