กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม


นายนิกร  ชัยชนะพงษ์
หัวหน้า


นางสาวกัลย์สุดา  ขันแก้วมิ่ง


นายสุพจน์  พึ่งวงค์

กลุ่มวิชาเกษตรกรรม


นายพงษ์สิทธิ์  นันทญา
หัวหน้า


นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ


นางสาวกาญจนา  เกตุอินทร์

กลุ่มวิชาคหกรรม


นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
หัวหน้า


นางวิมล  ปัญญานันวงศ์


นางวรินทร  กาบสนิท


นางสาวศิริเพ็ญ  ดอนน้อยหน่า

กลุ่มวิชาธุรกิจ


นางขวัญวิไล  บุญยอด