กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย


นายปารมี วชิรปทุมมุตต์
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาววิมลรัตน์  ขัดสุรินทร์


นางเบญจพร  สันตา


นางปริศนา  นิเท


นางกมลรัตน์  คำโมนะ


นายเฉลิมพล  ทรายหมอ


นางสาวอาณดา  อ่อนน้อม


นางสาววิไลพร  เสี่ยงกุศล


นางสาวกนกวรรณ  ทองคำ

นางสาวกมลพร สีมาชัย