กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์


นางณฐมน  ศรีภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ


      นางพรรณี  สาระตา


นางพัชรินทร์  มณี


นางสาวอัญชลี  ประวัง


นางกรรณิกา  ติ๊บมณี


นางสาวสุภารัตน์  เลาเหล็ก


นางสาวเปรมกมล  อนเหลี


นายนครินทร์  คำโมนะ


นางสาวธีรรักษ์  หาญสกุล


นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว

 

 

 

 

 

 


นายคมศร  ขันตี


นางสาวณิชานันท์  ศูนย์กลาง


นางสาวชนัดดา  สุกัณทา


นางสาวอภิญญา  คำเงิน