กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์


นางณฐมน  ศรีภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ


      นางพรรณี  สาระตา


นางพัชรินทร์  มณี


นางสาวอัญชลี  ประวัง


นางกรรณิกา  ติ๊บมณี


นางสาวสุภารัตน์  เลาเหล็ก


นางสาวเปรมกมล  อนเหลี


นายนครินทร์  คำโมนะ


นางสาวธีรรักษ์  หาญสกุล


นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว


นางสาวณิชานันท์  ศูนย์กลาง


นางสาวชนัดดา  สุกัณทา


นางสาวอภิญญา  คำเงิน