นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนในกิจกรรม ยอดนักอ่านที่มียอดการและยืมหนังสือจำนวนมาก

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนในกิจกรรม ยอดนักอ่านที่มียอดการยืมหนังสือจำนวนมาก จำนวน 5 คน ดังนี้ เด็กหญิงณัชชา อินทจักร์ ชั้น ม. 2/10 เด็กชายปรวัฒน์ มีทุน ชั้น ม .2/10 เด็กหญิงนันทิพร ยะรังสี ชั้น ม. 2/11 นายอนุวัติ อินต๊ะแก้ว ชั้น ม. 4/1 เเละนางสาวอภิชญา จันทร์ปัญญา ชั้น ม. 5/8 เเละกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ นักเรียนมีจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด จำนวน 2 คน ดังนี้ เด็กหญิงบุญญาพร เกทุมะ ชั้น ม. 2/3 เเละเด็กหญิงพิจิตร จันทร์เชย ชั้น ม .2/3 ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม