การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา

wijai_paramee02_compressed