ลูกจ้างชั่วคราว


นางสาวดรุณี  อรินต๊ะทราย


นางอรพิน  นามวงค์


นางสาวกาญจนา   ทองอิน


นางสาวสมจิตร  สัจถา


นางสาวมิโป  เบี้วเช


นางปุผุ  มาเยอะ

 

 

 

 

 

 


นายกมล  บุญมากาศ


นายอนนต์  สิงธิสาร


นายสุทธิพงศ์  มาหล้า


นายพรหมมินทร์  ก้างออนตา


นายบุญธรรม  วงค์ษา


นายดวงใจ  แว่นปันไชย


นายกรณ์  เผอเมี๊ยะ


นายหน่อ  อ้ายยี่


นายอาผิง  มาเยอะ