ลูกจ้างชั่วคราว


นางสาวดรุณี  อรินต๊ะทราย


นางอรพิน  นามวงค์


นางสาวกาญจนา   ทองอิน


นางสาวสมจิตร  สัจถา


นางสาวมิโป  เบี้วเช


นางปุผุ  มาเยอะ

 

 

 

 

 

 


นายกมล  บุญมากาศ


นายอนนต์  สิงธิสาร


นายสุทธิพงศ์  มาหล้า


นายบุญธรรม  วงค์ษา


นายดวงใจ  แว่นปันไชย


นายกรณ์  เผอเมี๊ยะ


นายหน่อ  อ้ายยี่


นายอาผิง  มาเยอะ