กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มวิชาแนะแนว


นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไทยใหม่

หัวหน้า


นางกานดา  ชุมภูวิเศษ


นางสาวศิริขวัญ  มูลชนะ


นางสาวณัฐพัชร์  ทะไร

บรรณารักษ์


นางสาวธัชกร  จับใจนาย


นางสาวประภาพร  อัตมะ