กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา-พลศึกษา


นายบุญเสริฐ  งามขำ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสมชาย  สมบูรณ์


นายเทวราช  กรกฏกำจร


นายวุฒิเดช  รัญชนานนท์


นายสิทธิพงษ์  มินทะขัติ


นายนิธิภัทร  พรมมา


นายพนม  อินต๊ะ

 
 นายศักดิ์นรินทร์  เรืองคำพา