กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา-พลศึกษา


นายวุฒิเดช  รัญชนานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสมชาย  สมบูรณ์


นายบุญเสริฐ  งามขำ


นายเทวราช  กรกฏกำจร


นายสิทธิพงษ์  มินทะขัติ


นายนิธิภัทร  พรมมา


นายพนม  อินต๊ะ

 
 นายศักดิ์นรินทร์  เรืองคำพา