กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางธิดา  จินะศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสิรินุต  นาเมืองรักษ์


นางศุภาลัย  ช่างศิลป์


นายไพวุฒิ  ขุนซาง


นางสาวภัทรนันท์  มูลสัน


นางปัทมภรณ์  ปัญญาวงค์


นางสาวชนิสรา  จิณะไชย

 

 

 

 

 

 


นายบดินทร์  โทเพชร


นางสาววีรวรรณ รินฤทธิ์


นางสาวสุมารินทร์  นิโรจน์


นางวิริสา  ปัญญะโส


นางสาวเชษฐ์สุดา  พิงคะสัน


นางสาวเชษฐ์ธิดา  พิงคะสัน


นางสาวพิสุทธิดา  เทียมทัด


นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาระมีสัก

 

 

 

 

 

 


นางสาวนันทกานต์ สุวรรณโณ


นายสิทธิพงษ์  คำมูลเมือง

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี


นางสาวมรกต  ทิพย์สุวรรณ


นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง


นางพรวิมล  ไชยสุข


นางเบญจมาส  สิยะวณิช


นายเธียรวิชญ์  อัครศิริโชติวงค์


นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์