กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา


นางสาวมัลลิกา  คูสีวิน
หัวหน้ากลุ่มสาระ


         นายประชัน  ปันมิตร


นางทัศนีย์  ปุรณะพรรค์


นางอัญชลี  ขาเลศักดิ์


นางทิพวรรณ  บุญหวาน


นางสาวฉวีวรรณ  คำปัน


นางสาวศุทธ์นัชชา  สารนันต์


นางสาวนฤมล  สารขัติ


นายเรืองโรจน์  กลิ่นหอม


นายเทพประทาน  พึ่งศาสตร์


นายสนธยา  อินทัฏฐาน์


นางสาวธนพร  ฉลอม