กลุ่มสาระฯ ศิลปะ


นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสุกันยา  อินทิม


นายเทศนิต  เจริญปัญญาเนตร


นางสาวเบญจพร  จันทวิกสิทธิ์


นายภูมินทร์  สุวรรณศรี

 


นางสาวสาวิตรี  ฤทธิ์บูรณ์