กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ


นางณัฐมล  เชยบาล
หัวหน้ากลุ่มสาระ











นางวิภา  ผสมกิจ


นางสาวอารีย์  กองแก้ว


นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์


นางสาวจิ่งหลี่  แซ่สิ่ว


นางสาวรัชนีวรรณ  แซ่โง้ว


นางปิยธิดา  ปินตาแก้ว


นายอัฐพงศ์  บุตรเสน


นางกนิษฐา  ศิรบรรจงกราน


นางสาวอัชฌาดา  สวนเขื่อน


นางมัลลิกา  ไชยชุมศักดิ์


นายธิติพงศ์  ชมภู


นางสาวณัฐกมล  ฝีปากเพราะ


นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน


นางสาวปทุม  ใจอากะ

 

 

 

 

 

 

นายอรรถพล  พิทักษ์


นายดำรงค์  มงคลโรจน์กุล


นางสาวนิตยา  ปันศิล


นางสาวอาภากร  เลิศรังษี