ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/รับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/รับฟังความคิดเห็น

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัด แบ่งเป็น  5 ช่องทาง ดังนี้
1) ติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
2) ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายัง  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
3) โทรสาร 053 – 771545
4) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ https://mwk.ac.th/?page_id=437
5) ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  https://www.facebook.com/maechanschool
6) E-Mail : [email protected]

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์รอยเลื่อนแม่จันเป็นฐานบูรณาการการคิดอภิปัญญา

wijai_paramee02

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา