ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

prakad2567_216