การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567-2571 (รอบ5) ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ในการการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (Site Visit) การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567-2571 (รอบ5) ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 3 ท่าน คือ นายสะอาด คำตัน ประธานกรรมการ นางเปรมจิต ยะมงคล เเละนางนรินทร ชมชื่น คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบหลักฐานเเละข้อมูลสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ 5 ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม