กิจกรรมแข่งขันสแคร็บเบิลภาษาฝรั่งเศส และกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม มอบหมายให้นายธิติพงศ์ ชมภู ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันสแคร็บเบิลภาษาฝรั่งเศส และกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นการ บูรณาการการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้เข้ากับเกมส์ทางวิชาการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางภาษา โดยเฉพาะเรื่องคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดในภาคเหนือตอนบน ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park ชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง