การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทยสร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา” อันนำไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม