ประชุมสัมมนาวิชาการเเละประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ นางอลิศลา ริยะสาร เเละนางสาววิลาวัลย์ ขันทะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเเละประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดี มีความสุข เเละปลอดภัย โดยมีการมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณเเละเชิดชูเกียรติ แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2567 รองผู้อำนวยการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น รองผู้อำนวยการที่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดทั้งผู้มีอุปการคุณเเละทำคุณประโยชน์แก่สมาคมด้วย ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2567 ณ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี