พิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดพานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์ และประเภทสวยงามตามระดับชั้น ของนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดพานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์ และประเภทสวยงามตามระดับชั้น ของนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 เนื่องในวันไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ การยกย่องและให้ความสำคัญกับวิทยาการความรู้ และเป็นเวทีให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานอันดีงาม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม