พิธีบวงสรวงพระพลบดี และพิธีไหว้ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระพลบดี และพิธีไหว้ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมชงโค โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม