บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU) ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวธัชกร จับใจนาย ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU) ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย