การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2567

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวอลิศรา ริยะสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนำชัย หอมแก่นจัน เเละนายเทพประธาน พึ่งศาสตร์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2567 โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษามีการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เเละร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย