คณะผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เเละคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2567

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เเละคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2567 เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอน เเละตรวจสอบข้อมูลในการดำเนินการตามขั้นตอน อาคารเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงอาหาร ห้องน้ำสุขาดี มีความสุข ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ อีกทั้งเยี่ยมชมสถานที่เเละการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม