ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารเเละคณะครู จากโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษาดูงานพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อส่งเสริมสรรถนะผู้เรียน โดยพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พร้อมปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยเเละนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง สามารถสืบเสาะความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม