การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วย นายศรีวรรณ ปินใจ ข้าราชการบำนาญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 ของนายเธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี เเละนางสาวกัลย์สุดา ขันแก้วมิ่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เเละประเมินผล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนายนครินทร์ คำโมนะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เเละนางสาวอัชฌาดา สวนเขื่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม