คณะผู้บริหาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ในการนี้ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ในการนี้ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม