ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน

IMG_20240401_0016