การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นางอลิศลา ริยะสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวกัลย์สุดา ขันแก้วมิ่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร