ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกประกอบการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

IMG_20240329_0008