มิติใหม่ของการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้บริบทเศรษฐกิจชุมชนอําเภอแม่จันเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการ

wijai_paramee01