การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนศูนย์ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ปีการศึกษา 2566

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนแม่ข่าย จำนวน 10 โรงเรียน ในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนศูนย์ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวอรจิรา ศรีสุข ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เเละนายจีรภัทร ตาบัง ครูโรงเรียนพานพิทยาคม เป็นวิทยากรรับเชิญ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม