ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานด้านโปรแกรมตัดงบประมาณโรงเรียน ของแผนงานเเละนโยบาย

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นายนำชัย หอมแก่นจัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา เข้าต้อนรับ ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา เเละนายวุฒิกร ป้องตัน ครูจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานด้านโปรแกรมตัดงบประมาณโรงเรียน ของแผนงานเเละนโยบาย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรอง โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม