พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลตามโครงการประชุมผู้นำเยาวชน Lead Youth Conference ครั้งที่ 5

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลตามโครงการประชุมผู้นำเยาวชน Lead Youth Conference ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Walk with Nature” ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้ นางสาวกนกอร คำหลวงแว่น นักเรียนชั้น ม. 5/4 รางวัล Recognition of being a congenial delegate เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลิศในการเข้าร่วมโครงการ นายเมศไตร คำเงิน นักเรียนชั้น ม. 5/4 รางวัลประกวด Video Presentation Competition Topic: “Promoting Sustainable Tourism in Your Country and Raising Environment Awareness” เเละนายธีระสาร ผสมพืช นักเรียนชั้น ม. 5/4 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยว ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม