นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี” ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ เเละมอบช่อดอกไม้แก่ครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการรวมถึงมอบช่อดอกไม้แก่ครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี” ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ เเละมอบช่อดอกไม้แก่ครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ คือ นางสาวศิริขวัญ มูลชนะ ฝ่ายงานแนะแนว รวมถึงมอบช่อดอกไม้แก่ครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย คือ นายภูดินันท์ รอดเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นอกจากนี้ ยังได้เป็นประธานเปิดวาระการประชุม ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม