นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ เข้ารับทุนการศึกษา จากบริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเเม่จันวิทยาคม มอบหมายให้ นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตร เเละนายภูมินทร์ สุวรรณศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม พานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ เข้ารับทุนการศึกษา จากบริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด ร่วมกับบ้านหลายสี โดยอาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ จิตรกรแห่งขุนเขา พร้อมรับมอบอุปกรณ์การศึกษาเเละอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 คน ดังนี้ นางสาวเอ้ยติ่ง นามแสง ชั้น ม. 4/2 , นางสาวธัญญา โยธาภักดี ชั้น ม. 6/3 , เด็กชายต่อตระกูล แซ่ย่าง ชั้น ม. 2/5 , นายวัชริศ สวัสดี ชั้น ม. 5/7 และนายณัฐกรณ์ ดวงเงิน ชั้น ม. 5/7 ทั้งนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับทุนการศึกษาจำนวน 3,500 บาท ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับทุนการศึกษาจำนวน 4,500 บาท จากคุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด ณ บ้านหลายสี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567