ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม มาศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการ การประเมินคุณภาพทางการศึกษา

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม มาศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการ การประเมินคุณภาพทางการศึกษา และการจัดทำวิทยฐานะของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา