กิจกรรมอบรมจราจรให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมจราจรให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา