พิธีมอบเกียรติบัตร การทดสอบความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ 38

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร การทดสอบความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ 38 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566