การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม