พิธีมอบทุนนักเรียนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) กลุ่มใหม่

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนนักเรียนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา