พิธีอำลาครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีอำลาครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2566 “คุรุจริยา กตัญณุตา คารวะ” ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม