พิธีเชิดชูเกียรติครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 “คุรุมุทิตา เสมาสดุดี”

พิธีเชิดชูเกียรติครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 “คุรุมุทิตา เสมาสดุดี” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเอกโอชา จังหวัดเชียงราย